សូមអញ្ជើញចូលមើលខ្លឹមសារលម្អិតស្តីពី គោលការណ៍ការធ្វើអធិការកិច្ច របស់ក្រុមការងារអធិការកិច្ចនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា សហការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមលិខិតបង្គាប់ការលេខ ១០២/១៩ ក.ប/ល.ប.អ.ធ.ក/ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ចំណងជើង កាលបរិច្ចេទ
កម្ពុជាត្រូវការវិស្វករជាង៣ម៉ឺននាក់ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨-២០២០, គណៈវិស្វករកម្ពុជា អំពាវនាវឱ្យវិស្វករជាតិចុះបញ្ជីឱ្យបានគ្រប់គ្នា ថ្ងៃអង្គារ, ១១ ខែមិថុនា, ឆ្នាំ ២០១៩
គណៈ​វិស្វករ​កម្ពុជា​អំពាវនាវ​ឲ្យ​វិស្វករ​ខ្មែរ​និង​បរទេស​រួសរាន់​មក​ចុះបញ្ជី​ឲ្យ​បាន​គ្រប់ៗ​គ្នា​ ថ្ងៃអង្គារ, ១១ ខែមិថុនា, ឆ្នាំ ២០១៩
សារស្វាគមន៏របស់អគ្គលេខាធិការ ថ្ងៃសុក្រ, ០៧ ខែមិថុនា, ឆ្នាំ ២០១៩
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៣ មាត្រា៤ និងមាត្រា២២ ថ្ងៃសុក្រ, ០៧ ខែមិថុនា, ឆ្នាំ ២០១៩