សូមអញ្ជើញចូលមើលខ្លឹមសារលម្អិតស្តីពី គោលការណ៍ការធ្វើអធិការកិច្ច របស់ក្រុមការងារអធិការកិច្ចនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា សហការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមលិខិតបង្គាប់ការលេខ ១០២/១៩ ក.ប/ល.ប.អ.ធ.ក/ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

News

Videos

គណៈវិស្វករកម្ពុជាបានពង្រីកក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វករបាន៦រាជធានី ខេត្ដ
Tuesday, 11 June, 2019
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
Tuesday, 11 June, 2019
វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនៅក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មបង្ហាញពី SEATV
Tuesday, 11 June, 2019
វិស្វករព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
Tuesday, 11 June, 2019
និស្សិតផ្នែកវិស្វកម្មកម្ពុជាទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលផ្កាយ 8
Tuesday, 11 June, 2019
វិស្វករអគ្គិសនីកម្ពុជា This is the engineer of Cambodia
Tuesday, 11 June, 2019