សូមអញ្ជើញចូលមើលខ្លឹមសារលម្អិតស្តីពី គោលការណ៍ការធ្វើអធិការកិច្ច របស់ក្រុមការងារអធិការកិច្ចនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា សហការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមលិខិតបង្គាប់ការលេខ ១០២/១៩ ក.ប/ល.ប.អ.ធ.ក/ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

លេខរៀង ឈ្មោះឯកសារ បើកមើល ទាញយក
1

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជា

2

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្កលេខាធិការដ្ខាន នៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា

3

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វកររាជធានីខេត្ត

4

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈវិស្វករកម្ពុជា

5

ការបង្កើតគណៈកម្មាធិកាវាយតម្លៃសម្បទាវិជ្ជាជីវៈវិស្វកម្ម

6

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ក្រមសីលធម៌វិស្វករនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា

7

ក្រមសីលធម៌វិស្វករនៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា